Franklin & Marshall College Franklin & Marshall College

China

Dean's List

Yuning Bai 

Yufei Dai 

Jingyi Fang 

Lulu Gong 

Zhiyou Han 

Yao Li 

Yichao Li 

Zihan Li 

Yaoyue Liang 

Sijia Lin 

Yuxing Ling 

Yibei Liu 

Yiqi Liu 

Ziyu Shen 

Biying Sun 

Ruihan Wang 

Xiaoyu Wang 

Yuchi Wang 

Zefang Wang 

Xuexin Wei 

Liyiran Xia 

Tianhong Yao 

Tingyu Ye 

Mu Chuan Zeng 

Chi Zhang 

Xiaoyi Zhang 

Yueyang Zheng 

Tianrui Zhou 

Ziyan Zhou 

Xianglong Zou 

Honor's List

Fang Xue

Yitong Huang

Shangqin Chen 

Yixu Chen 

Haoyan Fan 

Tianbai Jia 

Zheng Jin 

Donghui Li 

Hannan Li 

Meiyao Li 

Yitao Liang 

Chang Liu 

Chang Liu 

Shichao Liu 

Xintong Liu 

Yichun Liu 

Yucheng Peng 

Pengyu Qin 

Chenchen Qu 

Tianjiao Shi 

Hanyu Sun 

Jianwen Sun 

Zheyi Wu 

Yunan Xie 

Chi Xu 

Ruilin Yang 

Lihao Yu 

Weixuan Yu 

Chenyu Zhang 

Xuewei Zhang 

Zhiru Zhu