Franklin & Marshall College Franklin & Marshall College

India

Dean's List 

Prasanna J Bista 
Jai S Ganatra 
Khyati D Kanjani 
Akshay Y Mehra 
Aadit S Zaveri 

Honors List 

Gaurav Ganguly
Raghav Paul
Zenia R Tangri